Józef Żółciak starostą powiatu staszowskiego

ŻółciakPosiedzenie, nowo wybranej Rady Powiatu w Staszowie, zwołane przez Komisarza Wyborczego w Kielcach, odbyło się w dniu 22 listopada br. Obrady z udziałem wszystkich 19 radnych, otworzył i do chwili wybrania nowego przewodniczącego Rady, prowadził radny senior Adam Siekierski.

Po rozpoczęciu posiedzenia, przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej sędzia Łukasz Stępień, wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, po czym radni złożyli ślubowanie.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, radny Stanisław Batóg zgłosił wniosek o rozszerzenie programu posiedzenia o wybór: starosty, wicestarosty oraz 3 członków Zarządu Powiatu, a także przyjęcia w drodze uchwał regulaminów wyboru poszczególnych członków władz powiatu. Po wyborze sekretarza obrad, którym został radny Andrzej Kruzel, wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: przewodniczący Mariusz Zyngier oraz członkowie: Krystyna Semrau i Adam Kowal. Regulamin wyboru przewodniczącego Rady, a przed kolejnymi głosowaniami także pozostałe regulaminy, odczytał radny Mariusz Zyngier. Wszystkie regulaminy głosowań zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie radny Stanisław Batóg zgłosił radnego Grzegorza Rajcę na przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie, innych kandydatów nie zgłoszono. Radny Grzegorz Rajca, w głosowaniu tajnym otrzymał 16 głosów "za", 2 radnych było przeciwnych, 1 głos był nieważny. Uchwała o wyborze radnego Grzegorza Rajcę na przewodniczącego Rady obecnej 5-letniej kadencji, została przyjęta jednogłośnie. Na funkcje wiceprzewodniczących Rady zgłoszono radnych: Stanisława Batóga i Romualda Zgrzywę, którzy w głosowaniu tajnym otrzymali odpowiednio: 15 głosów "za", 3 "przeciw" i 1 głos nieważny oraz 17 "za", 1 "przeciw” i 1 głos nieważny. Uchwała o wyborze radnych: Stanisława Batóga i Romualda Zgrzywę na funkcje wiceprzewodniczących Rady, przyjęto jednogłośnie.

Żółciak starostą

Następnie przystąpiono do wyboru starosty staszowskiego, jedynym zgłoszonym kandydatem był radny Józef Żółciak, który w głosowaniu tajnym otrzymał: 16 głosów ,,za”, 2 "przeciw", 1 głos był nieważny. Uchwała o wyborze radnego Józefa Żółciaka na starostę staszowskiego została przyjęta jednogłośnie. Nowo wybrany starosta Józef Żółciak serdecznie podziękował za wybór, podziękował za pracę na rzecz powiatu w poprzedniej kadencji byłemu staroście Michałowi Skotnickiemu, pozostałym członkom Zarządu i Radzie Powiatu oraz poprosił o konstruktywną współpracę w obecnej kadencji. Starosta na swojego zastępcę zaproponował radnego Leszka Guzala, który w głosowaniu tajnym uzyskał 16 głosów "za", 3 głosy były "przeciwne". Uchwała o wyborze radnego Leszka Guzala na wicestarostę staszowskiego została przyjęta jednogłośnie. Ostatnie głosowanie dotyczyło wyboru pozostałych 3 członków Zarządu Powiatu w Staszowie, którymi w głosowaniu tajnym zostali wybrani: Jolanta Wójtowicz - 15 głosów "za" i 4 "przeciw", Janusz Bąk – 18 głosów "za" i 1 "przeciw" oraz Zbigniew Wiącek - 18 głosów "za" i 1 "przeciw". Uchwałę o wyborze w/w 3 członków Zarządu, również przyjęto jednogłośnie.

Przed zamknięciem obrad, przewodniczący Rady Grzegorz Rajca poinformował radnych o terminach najbliższych posiedzeń Rady i powodach zwoływania planowanych posiedzeń, a także poprosił radnych o złożenie pisemnych deklaracji, co do pracy w poszczególnych Komisjach Stałych Rady Powiatu.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Dodaj komentarz