Skip to content

Kolejny europejski projekt w "ekonomiku"

18.03.2010 (czwartek), 18:49

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie chętnie angażuje się we wszelkie działania, które wpływają na podniesienie jakości oraz efektywności nauczania. W związku z tym, placówka stara się o unijne dotacje.

Sukcesy dotychczas przeprowadzonych projektów (Leonardo da Vinci, PHARE 2003, Nasza Szkoła, Arcydzieła architektury obronnej Ziemi Świętokrzyskiej i jej okolic, Matematyka Pierwsza Klasa, Szkoła Kluczowych Kompetencji, Równe szanse na europejskim rynku pracy, Nie-wirtualna przyszłość) zmotywowały „ekonomik” do realizacji kolejnej inicjatywy, tym razem pod tytułem „Galaktyka współczesnego Rockefellera. Działania dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i nauk matematyczno - przyrodniczych”. Na ten cel pozyskano kwotę 226.212,90 zł. Przedsięwzięcie finansują Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet państwa oraz Powiat Staszowski. Szkoła wykorzystuje przekazane dotacje na realizację zadań, których priorytetem jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych.

Podczas pozalekcyjnych zajęć młodzież otrzymuje bezpłatną pomoc z matematyki, przedsiębiorczości, logistyki, chemii i fizyki. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w niestandardowych działaniach pedagogicznych. Na początku bieżącego roku szkolnego zorganizowano dwudniową wycieczkę do Otwocka i Warszawy. Bogaty program wyjazdu obejmował zwiedzanie: Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, reaktora „Maria”, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, wystawy „Odpady promieniotwórcze, problemy, rozwiązania”, Muzeum Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie. Wyjazd został podsumowany podczas lekcji pokazowej, na której uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy.

Przed młodzieżą jeszcze wiele ciekawych form zdobywania wiedzy. W marcu odbędzie się Festiwal Matematyki. Uczniowie spotkają się z pracownikiem naukowym oraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego „Rozmaitości” działającego przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-rzyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Następną edukacyjną propozycją będzie sesja pod nazwą „Radioaktywni pogromcy życia”. W programie tego zadania przewidziano: multimedialne prezentacje, inscenizację oraz wykład pracownika Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Uczestnicy projektu zapoznają się z zastosowaniem promieniowania jonizującego w medycynie, a także z najnowszymi badaniami naukowymi prowadzonymi przez Międzynarodową Agencję Atomistyki. W maju planowana jest szkolna wyprawa w okolice powiatu staszowskiego. Podczas tego zadania przygotowane zostaną dla uczniów: lekcja w terenie, zagadki, konkursy. Młodzi ludzie będą mieć okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych. Plenerowe zajęcia zakończy wspólne ognisko.

Realizatorzy przez cały czas trwania projektu, tj. od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r., permanentnie motywują uczniów do samokształcenia. Robią to poprzez stosowanie innowacyjnych form oraz metod pracy.

Dzięki wdrażanemu projektowi szkoła wzbogaca się o liczne pomoce dydaktyczne, m.in.: laptopy, projektory, zeszyty zadań, książki, modele i zestawy edukacyjne. Wszystkie te środki aktywizują uczniów, pozwalają im weryfikować wiedzę teoretyczną, kształtują niezbędne sprawności.

Niewątpliwą zaletą przedstawionego projektu jest trwałość działań, zmierzających do inwestowania w młodego człowieka (Człowiek – najlepszą inwestycją). W przyszłości osiągnięte rezultaty przyczynią się do podwyższenia wyników nauczania oraz do prawidłowego wyboru przez uczniów ścieżki kariery zawodowej. Absolwenci Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, będą wykwalifikowanymi specjalistami odpowiadającymi aktualnym wymogom pracodawców. Tej strategii służy również kompleksowy program rozwoju szkoły, który obejmuje wzrost kompetencji uczniów, modernizację procesu kształcenia i poprawę bazy dydaktycznej szkoły.

Nadzór nad prawidłową realizacją projektu sprawuje Zarząd w składzie: dyrektor szkoły Jan Ungeheuer, wicedyrektor szkoły Małgorzata Garczewska oraz Irmina Falasa, Joanna Łukaszek i Halina Myśliwiec.

Autorki:
Małgorzata Garczewska – koordynator projektu
Joanna Łukaszek – pracownik do spraw monitorowania projektu
Źródło, więcej zdjęć: Starostwo Powiatowe w Staszowie