Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Bliżej"

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Bliżej"

ul. Żapniowska 1
28-230 Połaniec

KRS: 0000440354
Data rejestracji: 16.11.2012

REGON: 260655700
NIP: 8661734157

Prezes Zarządu: Małgorzata Sokołowska
Wiceprezes Zarządu: Agnieszka Zielińska
Skarbnik: Mirosława Młodzińska
Członek Zarządu: Alina Switek

Cele Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Bliżej"
1. Działanie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
2. Działanie na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom w tym pomoc ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.
4. Działalność charytatywna.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz prowadzenie działalności na rzecz dobrego startu zawodowego młodych ludzi.
7. Działanie na rzecz rozwoju osobistego kobiet i mężczyzn oraz twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
8. Upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej, w tym propagowanie umiejętności psychologicznych służących samorealizacji i poprawie kontaktów społecznych.
11. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.
12. Edukacja społeczno-prawna w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i przemocą.
13. Działalność profilaktyczna wobec zagrożeń patologia społeczna.
14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz korzystania przez dzieci i młodzież z dóbr kultury.
15. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
16. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży.
17. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
18. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju stowarzyszenia oraz podnoszenia kwalifikacji indywidualnych jego członków.

Chcesz coś bezpłatnie dodać, zmienić, zaktualizować? Napisz: admin@staszowskie.pl